ПОД „Топлина“ АД 29.11.2022 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.35935 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.39531 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.40686 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 711-ППФ/ 28.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр. София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявлението за приетия нов Правилник ще бъде публикувано на 30.09.2021 г. във в. "24 часа" и в. "България днес". 

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 644-УПФ/31.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявление за промените в правилниците е публикувано на 02.09.2020 г. във в."България днес" и в."24 часа".

С правилниците може да се запознаете и тук.


Новини
Фонд за разсрочени плащания (ФРП)


Уважаеми осигурени лица,

Във връзка с определяне на първото разсрочено плащане имаме удоволствието да Ви съобщим, че управителните органи на Пенсионноосигурително дружество "Топлина" взеха решение за създаване на Фонд за разсрочени плащания "Топлина". Управителните органи на дружеството приеха и правила на ФРП "Топлина", с които може да се запознаете тук:ПартньориДоброволен пенсионен фонд Топлина

Разрешението за управление на Доброволен пенсионен фонд "Топлина" е издадено от Комисията за финансов надзор с Решение № 173 - ДПФ/26.01.2007 г.

Фондът е регистриран в СГС с Решение № 1 от 01.02.2007 г.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване дава възможност за дългосрочно спестяване на средства. То е изцяло доброволно по отношение на това дали да се осигурявате, в какъв размер и за какъв период от време да правите вноски. Осигуряването в доброволен пенсионен фонд е добра възможност за всеки, който желае да получава допълнителен доход за времето след излизане от работоспособна възраст, като в същото време има свободата да ползва при необходимост натрупаните средства по всяко време преди това. Осигуряването в доброволен фонд дава възможност за дългосрочно спестяване, използвайки предимствата на капиталовото управление на средствата, с цел генериране на доход и допълване на пенсията, изплащана от държавното обществено осигуряване и универсалния пенсионен фонд след пенсиониране.

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд може да бъде:

 • с лични вноски;
 • с вноски от работодател;
 • с вноски от друг осигурител в полза на трето лице.

 

ПРЕДИМСТВОТО ДА СЕ ОСИГУРЯВАТЕ В ДПФ

 • осигуряването в ДПФ може да запази стандарта на живота Ви след пенсиониране;
 • размерът и периодичността на вноските се определят от лицето и могат да бъдат променяни по всяко време;
 • данъчни облекчения - направените лични вноски в доброволен пенсионен фонд, в размер до 10% от годишната данъчната основа са освободени от данък върху дохода;
 • реализираният доход от инвестиране на средствата се натрупва по индивидуалните партиди на осигурените лица и не се облага с данък общ доход;
 • изтегляне по всяко време на част или на пълния размер на средствата по индивидуалната партида от лични вноски;
 • сумите се онаследяват в пълен размер от наследниците по закон или от избрани ползващи лица, посочени в  осигурителния договор;
 • натрупаните средства по индивидуалната партида не подлежат на принудително изпълнение и запор;
 • средствата, натрупани във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, могат да бъдат прехвърляни в друг съответен доброволен пенсионен фонд по желание на осигуреното лице.

КАК ДА СТАНЕТЕ КЛИЕНТ НА ПОД ТОПЛИНА АД

Всяко лице, навършило 16 години, работодател и/или друг осигурител, може да прави осигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд.  Това става чрез сключване  на осигурителен договор към дружеството, в чийто доброволен фонд лицето има желание да постъпват осигурителните му вноски. Подписването на договора се осъществява по следните начини:

* в  офис на ПОД Топлина АД. На сайта на дружеството може да намерите цялата информация за местоположението на нашите офиси в страната, където ще получите пълно съдействие от Нашите служители при избора на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и попълване на необходимите документи.

* подписване на осигурителен договор по електронен път, като подписването става чрез квалифициран електронен подпис. Ние имаме ангажимент да Ви изпратим обратно електронно копие договора след неговото входиране в информационната ни система, подписано с електронен подпис на дружеството на електронната поща, посочена във Вашия квалифициран електронен подпис.

Ако имате вече разкрита партида в доброволен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество Вие може да прехвърлите средствата в ПОД "Топлина" АД по начините, изброени по-горе, като за целта се подписва заявление и осигурителен договор.

Осигуряването в пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Топлина” АД дава възможности клиентите на дружеството да проверяват състоянието на индивидуалните си партиди с лична парола на интернет сайта на дружеството. 

КАК МОГА ДА СЕ ОСИГУРЯВАМ В ДПФ

Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд става чрез месечни, еднократни или периодични вноски, като размера зависи изцяло от осигурителя- бил той самото осигурено лице, работодател или трето лице.

Средствата постъпват по индивидуални партиди на осигурените лица. Тези средства се акумулират чрез регулярни пенсионноосигурителни вноски и доход, формиран от управлението на фондовете при благоразумно поемане на риск. Натрупаните средства на осигурените лица в ДПФ са лични и не подлежат на принудително изпълнение.

Размерът на таксите и удръжките, събирани от ПОД „Топлина" АД са регламентирани в глава Седма от Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Топлина“.

Интересите на осигурените лица и пенсионерите в ДПФ "Топлина" се представляват от Консултативен съвет в състав:

 1. Пламен Божков Тодоров - Председател, представител на осигурените лица;
 2. Даниела Костева Милина - Зам.- председател, представител на ПОД "Топлина" АД;
 3. Димитър Паунков Колев - представител на осигурените лица;
 4. Марин Иванов Лазаров - представител на осигурителите;
 5. Лили Маринова Ангелова - представител на осигурителите.

Адрес на Председателя на Консултативния съвет: гр. София, кв. Банишора, ул. "Пере Тошев" № 4, ап. 22

Телефони за връзка с Председателя на Консултативния съвет: 0893 55 80 10


Такси и удръжки

Размерът и видовете такси, събирани от ПОД  „Топлина" АД са, както следва:

I. Еднократна встъпителна такса се внася за всяко осигурено лице за откриване на индивидуална осигурителна партида в Добро­волния пенсионен фонд, едновременно с внасянето на първата осигурителна вноска, както следва:

 1. 10 лв. по индивидуален договор;

 2. 10 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора до 1000 лица включително;

 3. 5 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора до 5000 лица включително;

 4. 1 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора над 5000 лица включително;

II. В полза на пенсионноосигурителното дружество се удържа инвестиционна такса в размер на 10.0 на сто от реализирания доход от инвести­ране на средствата на Доброволния пенсионен фонд.

III. От всяка осигурителна вноска, по индивидуален договор, договор с работодател или друг осигурител, при постъпването й в Доброволния пен­сионен фонд се удържа такса в размери, както следва:

 1. 4,0 на сто за осигурителни вноски до 49,99 лева;

 2. 3,5 на сто за осигурителни вноски от 50 до 99,99 лева;

 3. 3,0 на сто за осигурителни вноски от 100 до 199,99 лева;

 4. 2,5 на сто за осигурителни вноски над 200 лв.

От всяка месечна вноска, по договор с работодател или друг осигурител, с поето задължение за превеждане на 12 и повече месечни вноски, в зависимост от броя на осигурените лица, при постъпването й в Доброволния пен­сионен фонд се удържа такса в размери, както следва:

 1. За договор до 1000 осигурени лица включително – 4%;

 2. За договор с осигурени лица от 1001 до 5 000 включително – 2,5%;

 3. За договор с осигурени лица от 5001 до 10 000 включително – 1%;

 4. За договор с осигурени лица над 10 000 - 0,5%.

IV. Допълнителни такси:

(1) При всяко изтегляне (изцяло или частично) на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида, преди придобиване право на съответния вид допълнителна пенсия, се удържа такса в размер на 10 на сто от изтегляните средства, но не повече от 20 лева.

(2) Таксата по т.1 се удържа в полза на пенсионноосигурителното друже­ство при изплащане на средствата, след облагане с предвидения в Закона данък.Уважаеми клиенти на ПОД „Топлина” АД.

Вие можете да получите копие на електронните си документи, съхранявани от ПОД „Топлина” АД, след подаване на заявка, чрез потребителската секция на сайта ни. За целта е необходимо да посетите офис на дружеството, където да попълните заявление за достъп до лични данни, предоставяни от нас, в което следва да посочите свой валиден електронен адрес, на който да ви изпратим комплект от наличните документи. Ще можете и да виждате движението по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За допълнителна информация се свържете с нас в някой от офисите ни в страната, по телефона, чрез формата за контакт от сайта ни или на e-mail адрес office@pod-toplina.bg

Задайте вашия въпрос тук


УПФ ППФ ДПФ ФРП
Проверка на осигурителните
партиди