ПОД „Топлина“ АД 29.11.2022 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.35935 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.39531 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.40686 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 711-ППФ/ 28.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр. София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявлението за приетия нов Правилник ще бъде публикувано на 30.09.2021 г. във в. "24 часа" и в. "България днес". 

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 644-УПФ/31.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявление за промените в правилниците е публикувано на 02.09.2020 г. във в."България днес" и в."24 часа".

С правилниците може да се запознаете и тук.


Новини
Фонд за разсрочени плащания (ФРП)


Уважаеми осигурени лица,

Във връзка с определяне на първото разсрочено плащане имаме удоволствието да Ви съобщим, че управителните органи на Пенсионноосигурително дружество "Топлина" взеха решение за създаване на Фонд за разсрочени плащания "Топлина". Управителните органи на дружеството приеха и правила на ФРП "Топлина", с които може да се запознаете тук:ПартньориУниверсален пенсионен фонд Топлина

Универсален пенсионен фонд „Топлина“ се управлява и представлява от Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

Информация за Универсален пенсионен фонд „Топлина“:
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
 

Задължението за допълнително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд обхваща лицата, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурени в държавното обществено  осигуряване по реда на част първа от Кодекса за социално осигуряване.

КАК ДА НАПРАВИТЕ СВОЯ ИЗБОР – ОСИГУРЯВАНЕ В УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА“

-При постъпване на работа за първи път

Това право трябва да бъде упражнено до три месеца от постъпването на работа за първи път. Лицата, които не изберат универсален фонд в посочения срок се разпределят служебно между регистрираните универсални пенсионни фондове по начин и ред, определени от Комисията за финансов надзор (КФН) и Националната агенция за приходите(НАП). 

-Промяна на участие от един универсален фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество в Универсален пенсионен фонд „Топлина“Вие можете да се прехвърлите независимо от периода на участие във фонда в следните случаи:

- Вие имате право да се прехвърлите в друг ФДЗПО след изтичането на една година от започване на участието Ви във фонда, в който сте осигурен.

 - при несъгласие с извършени промени в правилника или инвестиционната политика на фонда, ако подадете заявление за промяна на участие в тримесечен срок от уведомлението за това, с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба или се извършва промяна в седалището или адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество;- при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд, където сте осигурен.

- Вие можете еднократно да се прехвърлите в друг универсален пенсионен фонд, когато придобиете право на пенсия от универсалния пенсионен фонд, в който се осигурявате.Правото на избор се реализира чрез подаване на заявление до избрания универсален фонд и сключване на осигурителен договор.

ОСИГУРЯВАНЕ В УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА

Осигуряването в Универсален пенсионен фонд става чрез месечни вноски, като процент от брутното трудово възнаграждение в размер на 5%. Те се разпределят между осигурителите и осигурените лица, в  съотношение 2.8% (от работодателите) към 2.2% (от осигурените лица).Средствата постъпват по индивидуални партиди на осигурените лица. Тези средства се акумулират чрез регулярни пенсионноосигурителни вноски и доход, формиран от управлението на фондовете при благоразумно поемане на риск.

ПЕРСОНАЛНОСТ НА ОСИГУРЯВАНЕТО И ИНДИВИДУАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА

Осигуряване въз основа на писмен договор – в осигурителния договор точно са регламентирани правата и задълженията на осигуреното лице и съответния пенсионен фонд;

Персоналност на осигуряването – всяко осигурено лице има своя индивидуална партида, по която се натрупват средствата от осигурителни вноски  и от разпределен доход от тяхното инвестиране, което позволява право на лично разпореждане със средствата по индивидуалните партиди – само осигурените лица и техните наследници имат права върху натрупаните средства а именно:


ОСИГУРЯВНАЕТО В УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА“ ДАВА ПРАВО НА:

1) Допълнителна пожизнена пенсия за старост дава право на допълнителна пожизнена пенсия при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и до една година преди това, като предлаганите от дружеството видове пенсии са:

•допълнителна пожизнена пенсия за старост без допълнителни условия,;

•допълнителна пожизнена пенсия за старост с период на гарантирано изплащане /периодът може да бъде от 2 до 10 години/;

•допълнителна пожизнена пенсия за старост, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст /размерът на разсроченото плащане към датата на определянетому не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 ал. 1 от КСО към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер/.

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя въз основа на:

- средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице след допълването и при необходимост съгласно чл. 131, ал. 2 – 5 от КСО;

- таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт;

- технически лихвен процент, одобрен от КФН;


За упражняване правото на лицето да получи допълнителна пожизнена пенсия за старост се сключва пенсионен договор с ПОД „Топлина“ АД, в който точно са фиксирани видът, размерът, както и правата на актуализация, преизчисление, наследяване и оповестяване на информация по избраният от осигуреното лице вид пенсия.

Пенсионните плащания по съответния вид допълнителна пожизнена пенсия се изплаща от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“

2) Разсрочено изплащане на средствата при придобито право на допълнителна пожизнена пенсия

Когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, включително след допълване по реда на чл. 131, ал. 2 - 5, са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост в размера по чл. 167, ал. 3, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определяне на стойността на средствата по партидата, осигуреното лице има право да ги получи разсрочено.

Разроченото изплащане представлява договорно изплащане на натрупаната в индивидуалната партида сума на няколко части с еднакъв или различен размер, на равномерни или неравномерни периоди. За упражняване правото на лицето да получи разсрочено плащане се сключва договор за разсрочено плащане с ПОД „Топлина“ АД, в който точно са фиксирани видът, размерът, както и правата на актуализация, преизчисление, наследяване и оповестяване на информация по разсроченото плащане.

Разсрочените плащания при придобито право право на допълнителна пожизнена пенсия за старост се изплащат от Фонд за разсрочени плащания „Топлина“

3) Еднократно изплащане на средствата при придобито право на допълнителна пожизнена пенсия

Еднократно изплащане на натрупаната в индивидуалната партида сума  - за всички, които, към момента на определяне, имат по партидата си средства, до трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, по чл. 68, ал. 1 от КСО

4) Еднократно или разсрочено изплащане до 50% от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99%;

5) Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.

Право на информация – всяко осигурено лице най-малко веднъж годишно получава извлечение от индивидуалната си партида и има право по всяко време да поиска от пенсионния фонд информация за състоянието на тази партида, както и достъп до информация за индивидуалната си партида на сайта.


КАК ДА СТАНА КЛИЕНТ НА ПОД "ТОПЛИНА" АД

Всяко лице има право да избере индивидуално своя пенсионен фонд. Това става чрез подаване на заявление и подписване на осигурителен договор към дружеството, в чийто фондове лицето има желание да постъпват осигурителните му вноски. Подаване на заявление и подписване на осигурителен договор може да бъде направено:

•в  офис на ПОД "Топлина" АД. На сайта на дружеството може да намерите цялата информация за местоположението на нашите офиси в страната, където ще получите пълно съдействие от нашите служители при изборана фонд за допълнително пенсионно осигуряване и попълване на необходимите документи.

•по електронен път, като подписването става чрез квалифициран електронен подпис. Ние имаме ангажимент да Ви изпратим обратно електронно копие на заявлението  и договора след тяхното входиране винформационната ни система, подписано с електронен подпис на дружеството на електронната поща, посочена във Вашия квалифициран електронен подпис.

Осигуряването в пенсионните фондове, управлявани от ПОД„Топлина” АД дава възможности клиентите на дружеството да проверяват състоянието на индивидуалните си партиди с лична парола на интернет сайта на дружеството.

Важно е да знаете, че:

Средствата на осигурените лица са юридически и счетоводно отделени от средствата на пенсионното дружество чрез юридическа самостоятелност на управляващото пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове, което  означава, че са неприкосновени при преобразуване или ликвидация на дружеството.

Дейността по допълнително пенсионно осигуряване е регулирана и контролирана от държавата посредством Комисията за финансов надзор.

Пенсионносигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване осъществяват своята дейност, спазвайки разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и нормативните актове по неговото приложение. Дружествата и фондовете представят в Комисията за финансов надзор ежедневна и ежемесечна информация за своята дейност.

Интересите на осигурените лица в Универсален пенсионен фонд „Топлина” се представляват от Попечителски съвет в състав:

 1. Валентин Вълчев, Председател, представител на КНСБ
 2. Иво Русев, Заместник-председател, представител на БТПП
 3. Димитър Чалъков, представител на КТ „Подкрепа”
 4. Владимир Топалов, представител на КТ „Подкрепа”
 5. Христина Станкова, представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
 6. Жасмина Саръиванова, представител на БСК
 7. Елица Пешева, представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 8. Никола Николов – представител на КНСБ
 9. Теодор Тодоров, представител на ПОД „Топлина”
 10. Боряна Белчева, представител на Съюз за стопанска инициатива
 11. Корнелия Алексиева, представител на КТ "Подкрепа"

Адрес на Председателя на Попечителския съвет: гр. София, ПК 1233, ул.”Враня” №32.

Телефон за връзка с Председателя на Попечителския съвет: 02 931 04 00, 0887 742 126


Такси и удръжки

Размерът на таксите и удръжките, събирани от ПОД "Топлина" АД са регламентирани в глава Пета от Правилника за организацията и дейността на УПФ "Топлина":

 1. Такса в размер на 3.50 % от всяка осигурителна вноска;
 2. Инвестиционна такса в размер на 0,75 % годишно от стойността на нетните активи на УПФ "Топлина"; 

Информирайте се

Уважаеми клиенти,
Във връзка с избор за начално участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Ви информираме, че при установяване на нередности в подадените заявления за първоначален избор на УПФ/ППФ „Топлина”, Националната агенция по приходите ни уведомява ежемесечно до пето число.

Информация за статуса на подаденото от Вас заявление можете да  получите в офис на дружеството или от осигурителния посредник, който Ви е съдействал за подаването на заявлението. По този начин може да направите проверка, в случай на отказ каква е причината и ако е необходимо нашите представители ще Ви окажат съдействие за отстраняване на констатираните грешки.

Задайте вашия въпрос към нас тук


Уважаеми клиенти на ПОД „Топлина” АД.

Вие можете да получите копие на електронните си документи, съхранявани от ПОД „Топлина” АД, след подаване на заявка, чрез потребителската секция на сайта ни. За целта е необходимо да посетите офис на дружеството, където да попълните заявление за достъп до лични данни, предоставяни от нас, в което следва да посочите свой валиден електронен адрес, на който да ви изпратим комплект от наличните документи. Ще можете и да виждате движението по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За допълнителна информация се свържете с нас в някой от офисите ни в страната, по телефона, чрез формата за контакт от сайта ни или на e-mail адрес office@pod-toplina.bg


Образец на осигурителна карта

karta_lice_962

 


 

karta_gryb_upf_946


УПФ ППФ ДПФ ФРП
Проверка на осигурителните
партиди